Thực đơn

Dành cho bé

Bé học vần

Tác giả: Minh Trang

Em gọi ba
Em gọi mẹ
Em đánh vần a bờ a ba
E mờ e me nặng mẹ
Ba... mẹ
Lá lá la
Lá lá la
La la la lá la là.

Em gọi cô
Em gọi thầy
Em đánh vần
Ô cờ ô cô
Ây thờ ây thây huyền thầy
Cô... thầy
Lá lá la
Lá lá la
La la la lá la là